هر جایی که مه باشد ،

و چراغهایی که به نم نمِ چشمانم

سو سو میزنند ...!

صندلیهای خالی مانده ..!

و سایه ای که از دور در حال محو شدن است
...!

نمیتوانم آرام بگذرم و نبینم ..!!

میخوام از آدمهای آن هنگام بپرسم

بی آنکه از اشک من بدانی

فقط بگو

برده ای یا باخته ای ...........!!!

/ 1 نظر / 20 بازدید